FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

0.25% - 1.5%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน
      สินเชื่อสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุนสิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ ส่วนวงเงินที่จะได้รับนั้น เป็นวงเงินสูง สูงสุดถึง 100% ของราคาซื้อขายและราคาประเมินหลักประกัน ในส่วนของการผ่อนนั้นสบาย นานสูงสุด 30 ปี เลยเฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี ให้เราสามารถเลือกวิธีการชำระได้แบบ2วิธีการผ่อนชำระได้เลย ได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ได้เลย เลือกได้ว่าจะผ่อนแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือการผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตราดอกเบี้ยจริง ถ้าหากใครที่สนใจสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวง สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน แค่เพียงเป็นบุคคลธรรมดา และจะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่จะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ในการขอกู้  สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์  ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิต  อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด คอนโดมิเนียม เป็นต้น สินเชื่อสำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน สิทธิพิเศษสำหรับซื้อบ้านใหม่จากโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารเป็นพันธมิตร ในรูปแบบของการผ่อนชำระนั้นแบบคงที่ เลือกผ่อนได้ทุกทางเลือก รูปแบบการผ่อนชำระแบบขั้นบันไดเลือกผ่อนได้เฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% – 1.5% และสำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% – 1% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ยังไงก็ขอแนะนำก่อนจะยืนเรื่องกู้ให้ศึกษารายละเอียดก่อนนะจะได้ไม่เป็นปัญหาตามมาทีหลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

0.25% – 1.5%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1.5% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่
- อัตราดอกเบี้ยลดพิเศษจากปกติตั้งแต่ 0.25% - 1% สำหรับช่วงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา