FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

MRR+1.00 ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น
      การรีไฟแนนซ์อาจจะเป็นอีกวิธีที่ทำให้เราสามารถหมุนเงินได้สบาย และคล่องตัวมากขึ้น รีไฟแนนซ์แล้วเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระให้สั้นกว่าเดิม ช่วยประหยัดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการกู้ แต่การรีไฟแนนซ์ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นเดียวกับการกู้ครั้งแรก เพราะการรีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของเราให้เป็นเรื่องเบาๆสินเชื่อบ้านบัวหลวงช่วยคุณประหยัดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นให้เราผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า เราจะได้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ พร้อมรับวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมได้ทั้งในรูปแบบของเงินกู้หรือแบบของโอดี ส่วนเรื่องการผ่อนชำระนั้น ผ่อนได้สบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 30 ปีเลยเฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีนะ หากใครที่กังวนเรื่องการผ่อนชำระเราสามารถเลือกการผ่อนชำระได้ทั้ง 2รูปแบบเลย แบบที่ 1คือแบบขั้นบันได หรือจะเลือกแบบที่2ก็ได้สะดวกสบายเหมือนกัน คือแบบคงที่ สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมในการใช้ชีวิตของเราหรือตามสภาพทางการเงินของเราได้เลยเอาที่เราสะดวกได้เลย แล้วก็จะมีหลักประกัน.ในการกู้ด้วยนะ อาจจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เป็นบ้านเป็นคอนโดก็ได้ แต่จะยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า หรือ สิทธิการเช่า และยังมีค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อให้เราด้วยนะ ดีมากๆใช่ไหมล่ะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

MRR+1.00 ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

เอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา