FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

0.25% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
      สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย เช่นจะเป็นกลุ่มวิชาชีพแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา หรือได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน และถ้าเป็นเภสัชกร ต้องที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา และกลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์) กลุ่มวิชาชีพวิศวกร เป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว) จากสภาวิศวกร และปัจจุบันประกอบวิชาชีพด้านวิศวกร หรือใช้ความรู้ด้านวิศวกรในการประกอบอาชีพ แล้วเป็นพนักงานประจำที่มีอายุงาน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถขอกู้สินเชื่อได้เลย แล้วก็ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่ติดเครดิตบูโร และในเรื่องของวงเงินสินเชื่อที่จะได้สูงสุดถึง 100%เลย ของราคาซื้อขายและไม่เกินราคาประเมินหลักทรัพย์ ไม่พอแค่นี้ยังจะได้วงเงินเพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ โฮมเฟิสต์อีกด้วย การผ่อนชำระระยะเวลากู้ยืมนานสูงสุดถึง 30 ปีเลย สามารถเลือกที่หลากหลายในการผ่อนชำระได้ ทั้งแบบคงที่และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มรายได้เลือกได้ตามความเหมาะทางการเงินเราได้เลยและถ้าหากใครสนใจที่จะสมัครกู้สินเชื่อบ้านบัวหลวง ก็สามารถตรวจเช็ครายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แค่กรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจะสมัครผ่านตัวแทนผู้ให้บริการสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ ได้เลยสมัครง่ายมากๆเลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

0.25% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

คุณสมบัติผู้กู้

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วย

 1. กลุ่มวิชาชีพแพทย์
  • ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ โดยจะต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ภายใต้พรบ.การประกอบโรคศิลปะของคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน
  • เภสัชกร ที่มีรายได้ประจำ ทำงานในรพ.หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรุงหรือตรวจสอบคุณภาพยา
 1. กลุ่มวิชาชีพผู้พิพากษาและอัยการ
 2. กลุ่มวิชาชีพนักบิน (นักบินพาณิชย์)
  • ผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น มีรายได้รวมเดือนละตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
  • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน(ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือน เป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงิน เบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ ประจำปีปีล่าสุด

เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา