FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

3% ต่อไป

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไป
      สำหรับใครที่สนใจใช้สินเชื่อบ้านบัวหลวง สามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครและสามารถสมัครทางออนไลน์ได้เลยทุกวันหรือจะสมัครผ่านเว็บไซส์ของเราได้เลย แค่เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้นประวัติของเราในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือกับทางผู้ให้บริการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ที่ของแต่ล่ะสาขาธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมให้คำแนะนำและช่วยให้เราตัดสินใจเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการได้ในส่วนของคุณสมบัติผู้ที่สามารถสมัครได้ คุณสมบัติผู้ที่จะขอกู้นั้นแค่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป มีรายได้ประจำแล้วก็ประกอบธุรกิจส่วนตัว แล้วก็ต้องไม่มีประวัติทางการเงิน มีประวัติการเงินที่ดีไม่ติดเครดิตบูโรกับทุกธนาคาร สินเชื่อบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไปที่จะทำให้เรามีบ้าน  และทำให้บ้านในฝันกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้  และอัตราดอกเบี้ยที่ลงตัวเพื่อทุกคนที่อยากจะมีบ้าน สำหรับวงเงิน วงเงินที่จะได้สูงสุดถึง 70-95% ของหลักประกัน ถ้าหากราคาที่ซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และยังได้รับประกันอัคคีภัยด้วยในระยะยาวเลย ผ่อนสบายๆนานสูงสุดถึง 30 ปี แต่จะรวมอายุเราสูงสุดถึง 65 ปีเรายังสามารถเลือกการผ่อนชำระได้ถึง 2 ช่องทางเลย ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่ เลือกให้ตรงกับวิถีการใช้ชีวิตของเราได้เลย ส่วนหลักประกันจะเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ตึกต่างๆ หรือหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันได้นะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

3% ต่อไป

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
– ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาประเมิน
– ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของมูลจำนอง

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านบัวหลวง

สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภทและสินเชื่อเพื่อปลูกสร้าง

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งต้องแสดงหลักฐานรายได้ที่ชัดเจน ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ กรุณาเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน 

เอกสารสำหรับผู้กู้ทุกประเภท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กรณีประกอบวิชาชีพเฉพาะ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ) 

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานหรือข้าราชการ

 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด และสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
 • สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นเจ้าของกิจการ

 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท (ทะเบียนพาณิชย์/การค้า/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ทะเบียนผู้ถือหุ้น) (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่แสดงกระแสการเงินของบริษัท เช่น บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน วงเงินเบิกเกินบัญชี เป็นต้น ย้อนหลัง 6 เดือน
 • งบการเงินปีล่าสุด หรือสำเนารายการแสดงภาษีเงินได้ประจำปี ปีล่าสุด

เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย 
 • เอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์ 
 • แผนที่แสดงที่ตั้งหลักประกัน 
 • เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ  (เพิ่มเติมกรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ปรับปรุงอาคาร

 • สำเนาพิมพ์เขียว (แบบแปลนก่อสร้าง)
 • สำเนาสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขอสินเชื่อ 
 • เอกสารหลักประกันในการขอสินเชื่อ (เพิ่มเติมกรณีรีไฟแนนซ์)

สำเนาสัญญาจำนอง และข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง

 • สำเนาสัญญากู้เงิน
 • สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงินและภาระหนี้สิน

สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน

 • สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน ห้องชุด พันธบัตร ใบหุ้น เอกสารสัญญาแสดงสิทธิการเช่า ฯลฯ 
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญาเช่าซื้อ/สัญญาจำนอง และเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา