FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย ICBC Home Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

15,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 15 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

5.070% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

Intro สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยICBC Home Loan
      สินเชื่อบ้านของคนที่อยากมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อซื้อบ้าน หรือปลูกสร้างบ้านบทที่ดินของตัวเราเอง บางครั้งการสร้างบ้านการซื้อบ้านอาจจะ ยุ้งยากเกินไป หรือไกลตัวเกินไปสำหรับพนักงานประจำ  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือแม้แต่ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ก็สามารถสร้างบ้านได้ สามารถทำความฝันการมีบ้านให้เป็นความจริงได้ การเลือกสินเชื่อบ้านในการสร่างบ้านในฝัน เราก็ควรเลือกดีให้ตรงกับการใช้ชีวิตของเรา สภาพทางการเงินจะได้ไม่ติดขัด สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัยICBC Home Loan  กับดอกเบี้ยที่พิเศษๆมากๆ สำหรับพนักงานประจำ ที่มีรายได้ 15,000  บาท เจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่แท้จรองตลอดอายุสัญญา คำนวณจากเงินกู้ 2ล้านบาท ระยะเวลากู้ถึง 15 ปี กับ MRR = 7.5% ในส่วนเอกสารที่จะข้อกู้ที่ต้องมีในกรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน ต้องมีสำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน แล้วก็สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา แล้วก็ในกรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ต้องมีสำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง ก็จะมี สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิต, อาคารพาณิชย์และอาคารชุดคอนโดมิเนียม ในการค้ำประกันในการกู้ ยังไงก็ควรศึกาดอกเบี้ยก่อนการสมัครด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000บาท/ เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 15 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

5.070% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 15,000 บาท หรือ เจ้าของกิจการ รายได้ 30,000 บาท

สำหรับพนักงานประจำ รายได้ 30,000 หรือ 50,000 บาท
เจ้าของกิจการ รายได้ 50,000 บาท ขึ้นไป

 

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
 • อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
 • 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
 • 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป โดยต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
 • 2 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ โดยจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้  

 • สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารหลักประกัน

 • กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
  • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/สำเนาใบจอง/สำเนาใบเสนอราคา
 • กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง
  • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)