FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อรถกสิกร (รถใหม่) Kbank New Car Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 84 เดือน (7 ปี)

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

4.70%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สงูสุด 80% ของราคารถ

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อรถกสิกร (รถใหม่) Kbank New Car Loan
       หาใครที่ต้องการซื้อรถ  เพื่อนำรถไปใช้ในการเดินทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเราเองหรือสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีความต้องการ หรือประสงค์ที่จะซื้อรถแต่ไม่ต้องการชำระค่ารถทั้งหมดเป็นเงินสดในคราวเดียว หรือต้องการผ่อนนั้นเอง เพราะการซื้อทั้งคันด้วยเงินสดอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะเราไม่มีเงินสดมากพอ เราจึงสามารถซื้อรถแบบจะผ่อนชำระเงินค่ารถเป็นงวด  สินเชื่อรถกสิกร (รถใหม่) Kbank New Car Loan สามารถให้เรามีรถได้แบบสบายๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่พิเศษๆมากๆที่ไม่ขึ้นหรือไม่ลงตามต้นทุนของธนาคารคงที่ตลอดอายุสัญญาเงินเช่าซื้อหรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี เชียวนะ ในการชำระค่างวดแบบต้นงวดและปลายงวด แตกต่างกันคือ การผ่อนชำระแบบต้นงวด การชำระงวดแรกทันทีในวันที่รับมอบรถ ส่วนการผ่อนชำระแบบปลายงวด และการชำระงวดแรก หลังจากรับมอบรถไปแล้ว 30 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยการชำระแบบต้นงวดจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบปลายงวด  สามารถโอนสิทธิ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และหน้าที่การผ่อนชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญาของผู้เช่าซื้อเดิม ให้แก่บุคคลอื่นทำการผ่อนชำระต่อ โดยรายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาเช่าซื้อยังคงเดิม เพียงแค่เปลี่ยนผู้เช่าซื้อใหม่และผู้ค้ำประกันใหม่ แล้วก็ในกรณีที่ปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญาจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยถ้าหากปิดบัญชีล่วงหน้าก่อนครบสัญญาจะ ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของดอกเบี้ยคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อรถยนต์

รายได้ขั้นต่ำ

10,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 84 เดือน (7 ปี)

รูปแบบการค้ำประกัน

สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สงูสุด 80% ของราคารถ

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

4.70%

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

88บาท – 500บาท/งวด

ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
– ค่าจดทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
– ค่ามัดจำป้ายแดง

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
ตัวอย่างการคำนวณ

รถใหม่ อัตราดอกเบี้ยต่อปี

วงเงินสูงสุด80%ของราคารถ(หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์)
ระยะเวลาสูงสุด 84 เดือน (7ปี )
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด4.70%ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด=เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxระยะเวลาผ่อนชาระ(ปี)

วงเงินสูงสุด80%ของราคารถ(หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์)
ระยะเวลาสูงสุด 60เดือน (5ปี )
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด6.50%ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย
:
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด=เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxระยะเวลาผ่อนชาระ(ปี)

 

รถจักรยนต์ อัตราดอกเบี้ยต่อปี

วงเงินสูงสุด80%ของราคารถ(หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์)
ระยะเวลาสูงสุด 48เดือน (7ปี )
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด9%ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย :
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด=เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxระยะเวลาผ่อนชาระ(ปี)

วงเงินสูงสุด80%ของราคารถ(หรือขึ้นกับยอดเงินดาวน์)
ระยะเวลาสูงสุด 72เดือน (7ปี )
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด13%ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี (Flat Interest Rate)

 วิธีการคำนวณดอกเบี้ย :
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด=เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปีxระยะเวลาผ่อนชาระ(ปี)

หมายเหตุ: โดยวงเงินหรือระยะเวลาในการผ่อนชำระสูง สุดที่ลูกค้าสามารถกู้ยืมได้นั้น ลีสซิ่งกสิกรไทยจะพิจารณาจากราคารถหรือราคาประเมินของรถที่นำมาขอสินเชื่อและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า

อัตราร้อยละเท่ากับ MRR+10 ต่อปี ซึ่งคำนวณจากค่างวดที่ต้องชำระต่อเดือนนับแต่วันผิดนัดชาระจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้และการติดตามรถที่เช่าซื้อคืน

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด / เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง 1 ชุด
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด/ เอกสารอาชีพ(กรณีเจ้าของกิจการ)​​

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
 • กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ประทับตราบริษัท) 2 ชุด
 • ผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) 2 ชุด
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 2 ชุด
 • สำเนาเอกสาร ภ.พ.20 (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) 4 ชุด
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง​ ​1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) 1 ชุด
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 หรือ 2+ (ถ้ามี) 1 ชุด