FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน CIMB THAI NEW HOME

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

30,000 บาท

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

MRR = 7.35%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

95% ของราคาประเมิน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน CIMB THAI NEW HOME
หากใครที่กำลังอยากได้บ้าน อยากซื้อบ้าน แค่เพียง สัญชาติไทย แค่เพียงอายุ 21 บริบูรณ์ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเป็นผู้ที่มีรายได้ 30,000 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ แม้แต่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน6 เดือนขึ้นไป แล้วก็เป็นพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป หรือจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสวนตัวและเจ้าของกิจการ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป ขอแนะนำสินเชื่อนี้เลย สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน CIMB THAI NEW HOME ทำให้แผนชีวิตของเราเป็นไปตามที่กำหนดและเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ สินของคนที่ต้องการที่จะมีบ้าน ต้องการวื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในการใช้ชีวิต ในการเติมความสุขให้กับชีวิตให้มากขึ้น  เพื่อที่จะสร้างครอบครัว หรือทำให้คนในครอบครัวมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น  สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน CIMB THAI NEW HOME สามารถทำให้ความฝันของคนมีบ้านเป็นความจริงได้  อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับแท้จริงข้างต้นที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น MRR = 7.35%และวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติสูงสุดถึง 10ล้านบาท จะฟรีค่าธรรมเนียมการสำรวจและยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์  เงื่อนไขคือผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีประวัติการใช้สินเชื่อ มาไม่ต่ำกว่า 2 ปี และผ่านการทดลองงานกับที่ทำงานปัจจุบัน ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงานธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000 บาท

ระยะเวลากู้

สูงสุด 30 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

95% ของราคาประเมิน
สูงสุด 10 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

MRR = 7.35%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
ตารางดอกเบี้ย สินเชื่อสำหรับซื้อบ้าน CIMB THAI NEW HOME

หมายเหตุ :อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น MRR = 7.35%

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน6 เดือนขึ้นไป 
 • พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้ประกอบการธุรกิจสวนตัวและเจ้าของกิจการ อายุงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป

เอกสารการประกอบการขอสินเชื่อ

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2 เดือนนับจากปัจจุบัน 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
 • เอกสารหลักประกัน สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน 
 •  สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว /เจ้าของกิจการ

 • เอกสารส่วนตัวสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ) 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า 
 • เอกสารแสดงรายได้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ 
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 • เอกสารหลักประกันสำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน