FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อส่วนบุคคลชีวิตสุขสันต์ GSB Life

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

6.84% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 95% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลชีวิตสุขสันต์ GSB Life
      เพิ่มสีสันให้กับชีวิต ได้แฮปปี้ในการใช้ชีวิต กับสินเชื่อส่วนบุคคลชีวิตสุขสันต์ GSB Life ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเพื่อท่องเที่ยว เพื่อการศึกษา หรือใช้จ่ายกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเราได้ และส่วนใครที่สนใจสินเชื่อส่วนบุคคลชีวิตสุขสันต์ GSB Life แค่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษที่เป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน หรือจะ เป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินแค่นี้ก็สามารถยื่นเรื่องกู้ได้แล้วนะ ส่วนวงเงินกู้ ที่จะได้รับจะได้วงเงิน ไม่เกิน 95 %ของมูลค่าหลักประกันนะ แล้วก็วงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 20,000,000 บาท เงินกู้ระยะยาวจะไม่เกิน 20,000,000 บาท เงินกู้เบิกเกินบัญชีก็ไม่เกิน 10,000,000 บาท และทั้งสองอย่างก็ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันด้วย  แล้วก็ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน และให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ในส่วนของระยะเวลาในการกู้นั้นจะ ไม่เกิน 10 ปี แล้วก็จะนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อัตราดอกเบี้ยก็จะวิธีการคิดดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คืออัตราดอกเบี้ย 2.615 – 6.824% ต่อปี แล้วแต่จำนวนงวดหรือระยะเวลาการผ่อนชำระหากใครสมัครก็สามารถยืนเรื่องกู้ได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

20,000บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 10 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 95% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

6.84% ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)

 • กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสินค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไปของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกันบวกเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี
 • กรณีใช้สลากออมสินพิเศษค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้ 

อัตราดอกเบี้ย 2.615 - 6.824% ต่อปี แล้วแต่จำนวนงวดหรือระยะเวลาการผ่อนชำระ
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท 

คุณสมบัติผู้กู้ : 

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

เอกสารประกอบการกู้ เอกสารของผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงาน องค์การของรัฐ ของผู้กู้และของเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และของเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมา ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารออมสิน หรือสำเนาสลากออมสินพิเศษ ที่เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง ของธนาคารออมสินของผู้กู้
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส