FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

10 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

2.375 – 3.5 %

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน
      ก่อนอื่นต้องเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากเงินประจำกันก่อน การฝากประจำก็ คือการนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝากธนาคาร โดยที่จะต้องนำเงินจำนวนเท่ากันนี้ มาฝากเข้าบัญชีทุก ๆ เดือน เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา ก็จะได้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ ที่สูงกว่าการฝากในบัญชีออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ทั่วไป โดยทางธนาคาร จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการฝากเงิน ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ 3 เดือนไปจนถึง 5 ปี ยิ่งฝากนานเท่าไหร่ ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นตามไปด้วย และข้อดีของการ ฝากประจำทำให้มีวินัยทำให้เป็นแหล่งเงินสำรอง แล้วสามารถเป็นหลักประกันในการกู้เงินด้วย อย่างเช่นการกู้เงินกับ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน และใครที่ต้องกวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันกับธนาคารกรุงเทพสามารถกู้ได้เลย วงเงินสูงสุดถึง 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกันส่วนการผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆกันในทุกๆเดือนเลย แค่เรามีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้ และยังจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดการสินเชื่อให้ด้วย แล้วก็ในกรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน การชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน จะบวกถึง 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจจะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ควรศึกษารายละเอียนก่อนกู้ด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

10,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

10 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

2.375 – 3.5 %

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ต่ำสุด 2.375% สูงสุด 3.5% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย :
- กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอก
- กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน บวก 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้ : มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้กู้
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
  ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ของคู่สมรส-ถ้ามี)/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ทุกใบ)
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วมเป็นพนักงานประจำ /ข้าราชการ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน) หรอื ต้นฉบับสลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สําเนาบัญชีเงนนฝากธนาคารที่รับ เงินเดือนย้อนหลัง6เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 • เอกสารแสดงวัตถุประสงค์การใช้วงเงินสินเชื่อ