FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน GSB Home Loan

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุด 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

เริ่มต้นที่ 0.50%

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

ข้อมูลสินเชื่อ

 สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน GSB Home Loan
      สินเชื่อบ้านทีสามารถช่วยให้คนที่อยากมีบ้าน อยากสร้างบ้านเป็นความจริง ทำความฝันให้เรื่องบ้านให้เป็นความจริงขึ้นมาได้ ที่เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการของคนที่อยากมีบ้านที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี เพื่อการเติมเต็มความสุขของครอบครัวให้มีความสุขเพิ่มขึ้น ทั้งจึงมุ่งส่งเสริมและช่วยให้ความฝันของเราให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่เราคิด   สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน GSB Home Loan จบครบในที่เดียวเรื่องบ้าน ไม่ว่าเป็นเป็นเรื่องซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร  หรือจะซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว และเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร  ก็สามารถทำได้เช่นกัน วงเงินที่จะได้นั้นให้เรากู้ได้ทุกกรณีรวมกันแต่จะไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า หรือจะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์ แต่ราคาใดที่ต่ำกว่า แล้วถ้ากู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารก็ได้ แต่จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินของอาคารที่ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซม แต่ต้องไม่เกินอัตราส่วนตามที่กำหนดไว้ และระยะเวลากู้นั้น มีอยู่2 กรณี คือกรณีที่ 1 กู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย จะไม่เกิน 40 ปี แล้วก็กรณีที่2 กู้เพิ่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย จะไม่เกิน 30 ปี สิทธิดีๆแบบนี้ไปกู้กันได้เลย

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อบ้าน

รายได้ขั้นต่ำ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลากู้

สูงสุด 70 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

เริ่มต้นที่ 0.50%

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยผิดนัด

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย
ตารางรายละเอียดดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 • MRR = 7.00% ต่อปี 
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
 • กรณีไถ่ถอนจำนวนก่อนครบกำหนด 3 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินกู้ตามสัญญา
 • กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพนักบิน ประกอบด้วยนักบินที่ 1 นักบินที่ 2 หรือนักบินผู้ช่วย มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี, กลุ่มวิชาชีพวิศวกร มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี, อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป, กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
 • สำหรับกลุ่มซื้อบ้านใหม่ในโครงการของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น  เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  70  ปี
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
 •  กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
 •  กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว

หลักประกัน

 • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
 • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เอกสารการกู้ยืม

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส