FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

20,000 บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

8% - 15% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 3 เท่าของรายได้

ข้อมูลสินเชื่อ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
      หากมีใครที่ต้องการเงินทุนสำรองพร้อมทีใช้สำหรับธุรกิจที่กำลังทำหรือการเงินให้มีเสริมสภาพคล่องและทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ ที่สะดวกสบายในการจ่ายใช้สอยเงิน  แค่เป็นบุคคลลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  ที่อายุ 20 ปี ถึง65 ปี เป็นต้นไป ประกอบกิจการที่ไม่กฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรม ดำเนินกิจการโดยที่มีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการที่จริง ก็สามารถยืนเรื่องขอกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ตอบโจทย์มากๆ สามารถชำระเงินคืนสินเชื่อได้ทุกเมื่อ ทุกเวลาที่ต้องการได้เลย จะผ่านสาขาของธนาคารหรือผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ตก็ยังได้ ยังสามารถตรวจสอบการใช้บัญชีได้ทันใจ ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้งทุกวัน ทุกเวลาที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับผู้ประกอบการทุกรูปแบบทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น ในส่วนของวงเงินในการกู้กรณีที่ขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่ต้องมีภาระค้ำประกันกับ ในวันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมถึงที่ดิน แต่มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาทแต่ถ้าหากกรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินที่ถาวรไม่รวมที่ดิน และมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท สิทธิพิเศษที่ดีแบบนี้ อาจจะถุกใจใครหลายๆคนยังไงก็ขอแนะนำให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและศึกษาอัตราดอกเบี้ยก่อนด้วยนะ จะได้ไม่เป็นภาระหรือเป็นปัญหาตามมาทีหลัง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อธุระกิจ

รายได้ขั้นต่ำ

20,000 บาท / เดือน

ระยะเวลากู้

สูงสุด 5 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 3 เท่าของรายได้
ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

ฟรี ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

– ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 – 35 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
– ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง

การค่ำประกัน

รายละเอียดการค่ำประกัน

ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี
 • กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
 • กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 - 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เอกสารการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานราชการ*
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท และวัตถุประสงค์ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน*
 • สำเนาสัญญาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีสถานประกอบการเป็นการเช่า*
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกเพื่อโอนเงินสินเชื่อ (กรณีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์)
 • สำเนาหน้าบัตรบีเฟิสต์ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ (กรณีสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์)