FINDERCARDS พันธมิตรผู้ให้บริการสมัครบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อออนไลน์ Online ผ่านเว็บไซต์ธนาคารโดยตรง ปลอดภัย น่าเชื่อถือ 100%

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์-ธนาคารออมสิน (GSB)

จุดเด่นของสินเชื่อ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน

18,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 25 ปี

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)

6.245 - 7.995 % ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 90% ต่อหลักประกัน

ข้อมูลสินเชื่อ

 สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์-ธนาคารออมสิน (GSB)
      สำหรับใครที่มองหาเงิน เพื่อนำไปไถ่ถอนการจำนองต่างๆ  เพื่อมาลงทุนการค้าขาย หรือแม้แต่จะมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้สภาพทางการเงินคล่องตัวขึ้น  เราขอแนะนำสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน (GSB)เป็นเงินกู้ที่มีระยะยาว สามารถแบบผ่อนชำระได้ ทำให้สบายใจเรื่องการจับจ่ายใช่เงินให้เราได้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง มั่นใจมากขึ้น ในเรื่องของจำนวนเงินให้กู้นั้น ถ้าหากกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท รายละเอียดคือได้วงเงินไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร แล้วก็ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน แล้วก็ระยะเวลาในการชำระเงินกู้นั้น เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี นานมากๆเลย และเงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี 7ปีว่านานแล้ว25ปีนานกว่ามากๆเลยทีเดียว  ยังไงเราก็ควรวางแผนการชำระให้ดีๆด้วยนะ จะได้ไม่เป็นปัยหาตามมาที่หลัง การชำระหนี้เงินกู้ เราเลือกได้เลยว่าจะชำระแบบไหนจะเป็นแบบรายเดือน หรือจะชำระด้วยตนเองหรือจะให้ธนาคารหักบัญชี หรือจให้หน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้เอาที่เราสะดวกได้เลย รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยนั้น ถ้าหากกรณีใช้บุคคลค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ MRR+1.75 ต่อปี และถ้าหากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ร้อยละ MRR ต่อปี ถึงไงก็ขอนำแนะอีกว่าควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขให้ดีก่อนยืนเรื่องกู้ด้วยนะ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อเงินสด

รายได้ขั้นต่ำ

18,000 บาท/เดือน

ระยะเวลากู้

ไม่เกิน 25 ปี

วงเงิน

วงเงินอนุมัติสูงสุด

สูงสุด 90% ต่อหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

6.245 – 7.995 % ต่อปี

ประเภทดอกเบี้ย

ลดต้นลดดอก

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน

ดอกเบี้ยผิดนัด

สูงสุดไม่เกิน 14% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าการทวงหนี้

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมเบิกถอน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

 • รายละเอียดดอกเบี้ย
 • เงื่อนไขคุณสมบัติ และการเตรียมเอกสาร

รายละเอียดดอกเบี้ย

ผู้กู้ทุกประเภท จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 6.245-7.995 % ต่อปี

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.75 % ต่อปี
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี

 หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา) หรือ Statementที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้)