สินเชื่อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย ICBC Home Loan

ICBC Thai UnionPay Classic

ICBC Thai Visa Classic

ICBC Thai UnionPay Gold

ICBC Thai Visa Gold

ICBC Thai Global Travelcard Gold

ICBC Thai UnionPay Platinum

ICBC Thai Visa Platinum

ICBC Thai Global Travelcard Platinum